Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Competència general

Realitzar el muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions frigorífiques amb la qualitat requerida, complint amb la reglamentació vigent i en condicions de seguretat i de respecte al medi ambient.

Unitats de competència

- UC0115_2: Mantenir instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.
- UC0114_2: Muntar instal·lacions de refrigeració comercial i industrial.

Àmbit Professional

Aquest tècnic s'integra en els serveis de muntatge i manteniment d'instal·lacions de refrigeració comercials i industrials dels diversos sectors productius.

Llocs de treball

- Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials.
- Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials.
- Instal·lador frigorista en processos industrials.
- Mantenidor frigorista en processos industrials.