Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Competència general

Realitzar les operacions de muntatge, manteniment i reparació d'instal·lacions de climatització, ventilació-extracció i filtrat d'aire, d'acord amb els processos i plans de muntatge i manteniment, amb la qualitat requerida, complint amb la normativa i reglamentació vigent, en condicions de seguretat personal i mediambiental.

Unitats de competència

- UC1159_2: Mantenir instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.
- UC1158_2: Muntar instal·lacions de climatització i ventilació-extracció.

Àmbit Professional

Aquest professional pot treballar com a autònom o estar integrat en empreses dels sectors públics o privats dedicades al muntatge, així com al manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilaciónextracción. La seva activitat se situa en les àrees de muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció, ajustant-se als requisits previstos en la normativa per a l'obtenció dels corresponents carnets professionals.

Llocs de treball

- Instal·lador-muntador d'equips de climatització i ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals.
- Mantenidor-reparador d'equips de climatització i ventilació-extracció en xarxes de distribució i equips terminals.