Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Competència general

Realitzar el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa vigent.

Unitats de competència

- UC0601_2: Replantejar instal·lacions solars tèrmiques
- UC0602_2: Muntar captadors, equips i circuits hidràulics d'instal·lacions solars tèrmiques
- UC0603_2: Muntar circuits i equips elèctrics d'instal·lacions solars tèrmiques
- UC0604_2: Posar en servei i operar instal·lacions solars tèrmiques
- UC0605_2: Mantenir instal·lacions solars tèrmiques.

Àmbit Professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi com aliena, en l'àrea o departament de producció de petites, mitjanes i grans empreses, públiques o privades, dedicades a realitzar el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques per a la producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos.

Llocs de treball

- Instal·lador d'instal·lacions solars tèrmiques.
- Fer el manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.