Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

K2 Noticies IES

K2 Noticies IES (7)

Sortides professionals GM Instal·lacions de producció de calor

Els professionals amb aquesta titulació han de ser capaços de:

Muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'Instal·lacions frigorífiques i de climatització, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).

Àmbit professional i de treball:

L'entorn professional d'actuació d'aquest Tècnic és el sector d'empreses de muntatge i/o manteniment d'instal·lacions, tant de l'àmbit industrial com del domèstic.

Sortides professionals:

 • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció i ACS
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de gas i combustibles líquids
Read more...

Sortides professionals GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Els professionals amb aquesta titulació han de ser capaços de:

Muntar i mantenir instal.lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'instal·lacions de producció de calor, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE). Amb aquesta titulació també s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat en les empreses de muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionats amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització, tant en el sector de l'edificació i obra civil com en el sector industrial.

Sortides professionals:

 • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Instal·lador/a frigorista en processos industrials
 • Mantenidor/a frigorista en processos industrials
 • Instal·lador/a i muntador d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
 • Mantenidor/a i reparador/a d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals

 

Read more...

Sortides professionals GS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica

Els professionals amb aquesta titulació han de ser capaços de:

Avaluar l’eficiència de les instal·lacions d’energia i aigua en edificis, recolzant tècnicament el procés de qualificació i certificació energètica d’edificis, i configurar instal·lacions solars tèrmiques, gestionant el seu muntatge i manteniment en condicions de seguretat, qualitat i respecte ambiental.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector energètic, en institucions competents en auditories, inspeccions i certificacions energètiques i en empreses dedicades a realitzar estudis de viabilitat, promoció, implantació i manteniment d'instal·lacions d'energia solar en edificis.

Sortides professionals:

 • Tècnic d'eficiència energètica d'edificis
 • Ajudant de processos de certificació energètica d'edificis.
 • Tècnic comercial d'instal·lacions solars.
 • Responsable de muntatge d'instal·lacions solars tèrmiques.
 • Responsable de manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques.
 • Gestor energètic.
 • Promotor de programes d'eficiència energètica.

 

Read more...

Sortides professionals FP Bàsica: Fabricació i Muntatge

Amb aquesta formació obtindràs:

 • Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge.
 • Accés directe a tots els cicles formatius de grau mitjà.
 • Preferència per poder cursar el cicle de grau mitjà de Producció de Calor i d'Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat per compte aliè en grans, mitjanes i petites empreses dedicades a la fabricació i muntatge de productes mecànics i electromecànics, així com al muntatge i manteniment d'instal·lacions de fontaneria, calefacció i climatització.

Sortides professionals:

 • Peons d'indústries manufactureres.
 • Auxiliars de processos automatitzats.
 • Ajudant de ferrer.
 • Ajudant d'acristalador.
 • Muntador en obra.
 • Ajudant de llanterner.
 • Ajudant de muntador/a d'equips de calefacció.
 • Ajudant de muntador/a d'equips de climatització.
 • Ajudant d'instal·lador/a de xarxes de subministrament i distribució d'aigua
Read more...
Subscribe to this RSS feed