Departament d'Instal·lació, Manteniment i Serveis a la Producció

Sortides professionals GM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

Els professionals amb aquesta titulació han de ser capaços de:

Muntar i mantenir instal.lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'instal·lacions de producció de calor, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE). Amb aquesta titulació també s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.

Àmbit professional i de treball:

Aquest professional exerceix la seva activitat en les empreses de muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionats amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització, tant en el sector de l'edificació i obra civil com en el sector industrial.

Sortides professionals:

  • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials
  • Instal·lador/a frigorista en processos industrials
  • Mantenidor/a frigorista en processos industrials
  • Instal·lador/a i muntador d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
  • Mantenidor/a i reparador/a d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals

 

Last modified onMartes, 24 Febrero 2015 11:36